MAOL-Vantaa ry
Säännöt
Yhdistyksen säännöt pdf-muodossa.

MAOL-Vantaa ry säännöt

Vuosikokouksessa 2.12.2010 hyväksytyt ja yhdistysrekisteriin 29.8.2011 vahvistetut
 1. Yhdistyksen nimi on MAOL-Vantaa ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.


 2. Kerhon tarkoituksena on yhteistoiminnassa liiton kanssa edistää matemaattisten aineiden opettajien ammatillista ja tieteellistä harrastusta sekä valvoa heidän ammatillisia etujaan sekä työskennellä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämiseksi. Matemaattisiksi aineiksi katsotaan näissä säännöissä matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka.


 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho
  1. järjestää koulutus-, esitelmä-, neuvottelu- ja virkistystilaisuuksia
  2. harjoittaa julkaisutoimintaa
  3. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja matemaattisten aineiden opetukseen ja jäsenkuntansa edunvalvontaan liittyvistä asioista
  4. seuraa matemaattisten aineiden kehitystä
  5. kantaa jäsenmaksuja, kerää varoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, voi perustaa rahastoja ja voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä voi järjestää arpajaisia.
JÄSENET
 1. Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä matemaattisten aineiden opettaja tai opettajaksi opiskeleva, matematiikkaan tai luonnontietoon erikoistunut luokanopettaja, tai muuten matemaattisten aineiden opetuksen parissa työskentelevä henkilö. Kerhon hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi kerhon tarkoitusta ja toimintaa edistävän henkilön. Kannattaja-jäsenen tulee hakea jäsenyyttä kirjallisesti kerhon hallitukselta. Kannattajajäsen voi kuulua varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen MAOL -kerhoon. Lisäksi kerhon vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä, joista yksi voi olla kunniapuheenjohtaja.

 2. Varsinainen ja kannattajajäsen suorittaa liiton jäsenmaksun yhteydessä kerholle jäsenmaksun, jonka suuruuden kerhon vuosikokous määrää kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Jäsenmaksu maksetaan liiton ilmoittamalle tilille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


 3. Jos jäsen haluaa erota kerhosta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa ilmoitusta seuraavan toimintavuoden alkaessa.

  Hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden toimintavuoden ajan.
TOIMIELIMET
 1. Kerhon toimielimiä ovat vuosikokous ja hallitus.


 2. Kerhon ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidetään syyskuun aikana.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai pykälässä 10 mainitussa tapauksessa.


 3. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  I. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Avataan kokous.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

  II. Varsinaiset kokousasiat
  1. Käsitellään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
  2. Käsitellään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  3. Määrätään puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot alkaneelle toimintavuodelle.
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus alkaneelle toimintavuodelle.
  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
  6. Hallituksen koon vahvistaminen
  7. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet.
  8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.
  9. Valitaan liittokokousedustajat ja heille varamiehet alkaneelle toimintavuodelle.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


  Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä joko kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle elokuun viimeiseen päivään mennessä.


 4. Vuosikokouksen sekä muut kerhon kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu edellä mainittuun kokoukseen on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla se MAOL ry:n tai kerhon lehdessä, kerhon verkkosivuilla tai lähettämällä se sähköpostitse tai kirjallisena jäsenille. Hallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, mikäli sitä kirjallisesti vaatii vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


 5. Kerhon kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.


 6. Hallitus Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä.

  Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa aluksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun sitä vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


 7. Nimen kirjoittaminen Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai muu hallituksen valtuuttama henkilö.


 8. Edustus liiton hallinnossa Kerholla on oikeus lähettää liittokokouksiin liiton sääntöjen 11 pykälän mukaan laskettava määrä edustajia.
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ


 1. Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa tulee päätökseksi se ehdotus, johon puheenjohtaja on yhtynyt.


 2. Kerhon toiminta- ja tilivuosi on lukuvuosi. Se alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy seuraavana 31. päivänä heinäkuuta. Tilit päätetään 31. päivänä heinäkuuta.

  Tilit on esitettävä toiminnantarkastajalle elokuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tehtävänsä ja antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


 3. Sääntöjen muuttaminen ja kerhon purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.

  Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kerhon tullessa lakkautetuksi osoitetaan sen varat liitolle.


 4. Muuten seurataan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

© Petri Pihkala